Nlt in tijden van corona

Hoe wordt nlt gegeven in een tijd waarin we worden beheerst door Corona? Nu de centrale examens niet doorgaan, zijn scholen druk bezig met resultaatverbeteringstoetsen. Wat betekenen die voor nlt? Je leest het hieronder.

Resultaatverbeteringstoets nlt

Update 4-5-2020: Omdat er dit jaar geen centraal schriftelijk eindexamen wordt afgenomen is er een gewijzigde slaag-zakregeling gepubliceerd. Daarin wordt gezien de bijzondere situatie van dit jaar aan leerlingen de mogelijkheid geboden om in twee vakken het SE-cijfer te verbeteren met een RV-toets, de resultaatverbeteringstoets. Op zichzelf is het wat wonderlijk dat leerlingen ook voor schoolexamenvakken zoals nlt een RV-toets kunnen maken. Wonderlijk omdat dit profielkeuzevak (net als O&O en informatica, of BSM en LO2) altijd al met een schoolexamencijfer wordt afgesloten, waarvoor in het pta de herkansingsmogelijkheden zijn vastgelegd. Leerlingen hebben dus al de kans gehad het optimale cijfer voor zichzelf te scoren. Dat is anders voor vakken met een CE. Voor die vakken zouden leerlingen wel de kans hebben gehad om hun schoolexamencijfer te verbeteren door middel van het CE.

Maar toch mogen leerlingen er ook voor kiezen om een RV-toets voor nlt te maken.

Dit overwegende heeft het bestuur van de Vereniging NLT besloten aan de leden het volgende advies te geven:

1. Ga met leerlingen die een RV-toets voor nlt willen maken, in gesprek. Probeer ze te overtuigen dat hun keuze niet erg logisch is en waarschijnlijk ook niet gemakkelijk tot een ander eindcijfer zal leiden. De RV-toets moet immers gebaseerd zijn op het gehele pta en dat is bij nlt een rijk geschakeerd geheel aan modules en vaardigheden.

2. Als leerlingen er desondanks voor kiezen, is onze aanbeveling om de toets mondeling af te nemen of in een combi van mondeling en schriftelijk. Zorg bij het mondeling voor een gecommitteerde, een tweede nlt-docent, zodat er kwaliteitsborging is voor het vast te stellen cijfer.

3. Om je te helpen met ideeën voor RV-toetsvragen, raden we je twee bronnen aan:

3a) De staatsexamens. Met het CTvE afgesproken dat de Staatsexamens nlt van 2020 na 29 mei beschikbaar komen. De staatsexamens van voorgaande jaren zijn al beschikbaar, zie https://duo.nl/particulier/oefenen-voor-het-staatsexamen/index.jsp, waar voor havo en vwo de schriftelijke en mondelinge nlt-examens van 2017, 2018 en 2019 staan. De havo 2019 toets werd gebaseerd op de modules Sport prestaties, Wat zeg je?, De bodem leeft, Waterzuivering en Feest zonder katers en de vwo 2019 toets werd gebaseerd op de modules Modelleren, Hersenen en leren, Meten aan melkwegstelsels, Kernfusie, Forensische technieken en Blue energy. Een overzicht van de geëxamineerde modules en de thema's die aan bod zijn gekomen (in de examenjaren 2017 t/m 2020) zijn samengevat in dit downloadbare schema. Dit overzicht zou een concreet uitgangspunt kunnen vormen voor het samenstellen van een RV-toets per school. Uiteraard zijn deze examens ook toegankelijk voor de leerlingen, dus gebruik ze als inspiratiebronnen.

3b) De voorbeeld vragen van Vereniging NLT bieden inspiratie voor het ontwikkelen van RV-toetsvragen die recht doen aan het interdisciplinaire karakter van het vak nlt, stellen we het document voorbeeldvragen ter beschikking. In dit document zijn er vragen uit lesmodules geanalyseerd op de meerwaarde van nlt-specifieke vaardigheden. Deze nlt-specifieke vaardigheden zijn in het examenprogramma opgenomen in subdomein A10 t/m B2. Aan de hand van deze subdomeinen is een dertigtal vragen uit enkele bekende modules bekeken op hun “nlt-gehalte”. We hopen dat leerlingen op het aspect nlt-specifieke vaardigheden voldoende onderlegd blijken. Je vindt ze in de database.

4. Als er andere ideeën zijn bij scholen, dan horen we die graag, zodat we ze kunnen verspreiden onder de leden. Uitgewerkte ideeën worden door ons niet openbaar toegankelijk gemaakt.
Voor mooie inzendingen ligt een boekenbon klaar!

Cito heeft een handreiking voor de resultaatverbeteringstoets op de website gepuliceerd. De handreiking bestaat uit 4 onderdelen: deel A, over algemene tips en suggesties; deel B, over aandachtspunten op bétaspecifieke kwesties; deel C, over een zorgvuldige normering en deel D, over bronnen en hulpmiddelen. Download hier de complete handleiding.

Als gevolg van de publicatie van de aangepaste slaag- /zak-regeling worden de scholen geconfronteerd met het zelf organiseren van een reslutaatverbeteringstoets. Download hier het servicedocument over deze regeling. Op het moment van schrijven (10 april) beraden wij ons op de wijze waarop wij jullie daarbij kunnen ondersteunen. Ook voor dit punt geldt: heb je goede ideeën, dan houden wij ons aanbevolen. Achter de schermen wordt gewerkt aan een samenwerking met Staatsexamen, die veel ervaring heeft met het samenstellen van een PTA-omvattende eind-toets. Zodra daar meer nieuws over te melden is, laten wij jullie dat weten.

Hieronder vind je een aantal interessante praktijken van collega's door het hele land (Corona-modelleren, Arduino, digitale demo bij Dynamisch modelleren en biosensoren). Wellicht heb je er iets aan in uw lessen. Heb je ook goede ideeën? Stuur ze naar info@betavak-nlt.nl en wij plaatsen ze op deze website. Wij wensen jullie veel succes toe in deze lastige tijd!

Extra lesmateriaal rondom luchtkwaliteit in Coronatijd; update bij Satellieten en aardobservatie

Steunpunt Zuid-Holland

Een recent artikel van de TU Delft is opgenomen in de moduledatabase bij de module Satellieten en aardobservatie. In het artikel zijn de gevolgen van de Corona-crisis duidelijk vanuit de ruimte te zien; de satelliet TROPOMI meet afname van stikstofdioxide. Ook meet de satelliet methaan en ook de concentratie ozon in de troposfeer, de onderste schil van de atmosfeer. De in 2017 gelanceerde TROPOMI heeft een ruimtelijke resolutie van ongeveer 3,5 bij 5,5 kilometer, waarmee het mogelijk wordt om verschillende bronnen van luchtvervuiling te identificeren. Over de rol die ozon speelt in relatie tot klimaatverandering staat nog lang niet alles vast; over de hoeveelheid ozon in de troposfeer bestaan namelijk nog grote onzekerheden.

Extra opdrachten rondom Corona; versie-update Biosensoren 2.1

Steunpunt Brabant

In de module Biosensoren is een extra nieuws opdracht opgenomen over het testen van personen op SARS-CoV-2 virus of antistoffen na het doormaken van de ziekte COVID-19. Daarnaast is er een rodedraad opdracht aanvulling geschreven, waarin de actualiteit is verwerkt. In de moduledatabase zijn de bestanden en de nieuwe versie-update 2.1 te vinden. Heb je vragen, mail dan k.h.e.westheim@student.tue.nl.

Modelleer de Corona verspreiding

Arjan van der Meij, De Populier Den Haag

Bij nlt proberen we een plekje te reserveren voor de actualiteit. Als er eens een nieuwe satelliet wordt gelanceerd of er is een vulkaanuitbarsting of het Higgsdeeltje is gevonden, dan is dit de plek om het daarover te hebben. Op 26 maart onving ik de mail (zie bericht hieronder) waarin werd verteld dat er een module is die je goed zou kunnen gebruiken om het Corona-virus te bespreken. Doordat we zo hard bezig zijn dat vermaledijde afstandsonderwijs vorm te geven hadden we nog helemaal niet hierover gedacht. Maar toen ik mijn nlt-collega's en de directie voorstelde om lesjes te maken over het Corona-virus, was iedereen meteen heel enthousiast! "Dat moeten we doen!"

Hieruit is de volgende bijdrage van Plakken en Knippen onstaan: Een eenvoudig virusverspeidingsmodel.

Pas het schoolexamen aan door de module 'Een waarheid als een koe' te doen in de huidige situatie van Corona

Mart Mojet, Rsg Sneek en vaksteunpunt Noord

Vaksteunpunt Noord heeft de module 'Een waarheid als een koe' in beheer en heeft afgelopen week (do. 26 mrt) een oproep aan alle leden gedaan om na te denken over een aanpassing te doen in het schoolexamen. De module 'Een waarheid als een koe' sluit namelijk zeer goed aan bij de vele vragen die bij leerlingen spelen rondom de viriliteit, de verspreiding en de gevolgen van een uitbraak van een virusinfectie. De oproep van het vaksteunpunt om lesmateriaal uit te wisselen is door minimaal 58 scholen direct omarmd. Nu op 3 maart hebben 132 collega's gereageerd, ca. 70 lidscholen. Allemaal positief.Het lesmateriaal dat geschikt is zal via een speciale Google Drive worden gedeeld.

Als je geïnteresseerd bent in het delen van PowerPoints, tips&trucs, alternatieven voor de toets, of interessant materiaal waar anderen weer wat mee kunnen doen, reageer dan naar m.mojet@rsg-sneek.nl zodat Mart de drive met je kan delen.

We wensen jullie veel inspirerende lessen op afstand toe.

Simulatie van arduino in een virtueel klaslokaal

Bart Kappe, Veenlanden college

Steeds meer scholen gebruiken Arduino in de modules nlt. De Arduino is een microcontroller die het kleine, goedkope hart is van vele maaksels en die een enorme online community kent met lessen en interessante projecten. (www.arduino.cc, projecten op instructables.com en arduino-lessen.nl). Arduino bordjes en onderdelen zijn niet zo duur, en er zijn ‘complete’ op het onderwijs gerichte startersets te krijgen. Maar, wat als al die mooie spullen op school liggen, in tijden van Corona?

Gebruik dan de online ‘Circuit’ tool van Tinkercad.com. Daar vind je Arduino’s, breadboards, draadjes, ledjes, motoren en een groot onderdelenuniversum. Trek draadjes met de muis, maak een schakeling, schrijf de code (blokken en/of tekst) door de arduino en simuleer wat er gebeurt. Binnen no time heb je een knipperend ledje!

Docenten worden daarbij extra ondersteund, want je kunt je eigen virtuele klaslokaal inrichten, leerlingen uitnodigen en lessen klaarzetten. Zie www.tinkercad.com/teach

Tinkercad maakt deel uit van het Autodesk software universum, waar bijna alles gratis is voor middelbare scholen, met tutorials, een community en ondersteuning voor docenten en leerlingen.

Over community gesproken: laten we er als docenten eentje starten over dit onderwerp! Mail kpp@hetvlc.nl en we kijken wat we op kunnen zetten.

Dynamisch modelleren via google hangouts

Nick Hendricks, ijburg college

Bij de module Dynamisch modelleren heb ik klassikaal een oud experiment (leeg lopen van een fles) en via google hangouts meet en verschillende camera's toch een vorm van practicum gedaan. Ik was wel op school aan het werk en de TOA's ook en zo doende hebben we live een experiment kunnen doen en zijn de leerlingen thuis aan de slag gegaan met de data en daarna het verwerken in een dynamisch model. Voor de rest weet ik dat onze TOA's in opdracht van leerlingen hun experimenten (onze eigen module Urban Farming) waarnemen en bijhouden.

Digitale leermiddelen in de NLT module Biosensoren

Steunpunt Brabant

De module Biosensoren bevat leuke digitale practica die heel goed op afstand te geven zijn. Twee practica, het bepalen van bloedgroepen en het doen van een ELISA test, kunnen worden uitgevoerd met een virtual lab. Verder kunnen leerlingen gebruik maken van het programma Foldit om concepten rondom eiwitvouwing eigen te maken. Als docent kun je een groep aanmaken om de voortgang van je leerlingen te volgen en via de chatroom kunnen de leerlingen vragen stellen. In de eindopdracht analyseren leerlingen in groepen een biosensor ontworpen door een van de studententeams die meedoen aan de internationale SensUs competitie. De ontwerpen kunnen online worden gevonden op het High Schools deel van de website en leerlingen kunnen met elkaar overleggen via Skype of Zoom. De eindpresentatie kun je digitaal afnemen door gebruik te maken van Zoom. Hierbij kan een leerling zijn scherm delen terwijl iedereen kan presenteren en vragen kan stellen.

Tot slot wijzen we jullie graag op het initiatief van Steunpunt Amsterdam (Bètapartners). Zij zijn bezig om materiaal te verzamelen en via hun eigen website.