Nationale conferentie nlt

De Vereniging NLT organiseert ieder jaar een nationale conferentie voor zowel leden als niet-leden. De conferentie bestaat uit een programma met lezingen, uitwisseling en workshops. De lezingen worden verzorgd door een wetenschapper die interdisciplinair werkt. De workshops gaan de diepte in. Workshop zijn didactisch en/of thematisch van aard. Uitwisseling tussen deelnemers wordt gestimuleerd. Bij het samenstellen van het programma wordt samengewerkt met de regionale vaksteunpunten die verbonden zijn aan hogescholen en universtiteiten en met de NVON en SLO.

  • Wanneer? Ieder jaar begin februari
  • Voor Wie? Docenten van scholen die nlt aanbieden of willen gaan aanbieden
  • Waar? Een centrale locatie in het land

Wil je een indruk krijgen van ons programma? Bekijk het verslag van de vorige conferenties.

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst betreffende deelname aan de nationale conferentie. Voor vragen over de nationale conferentie kunt u met het bureau nlt contact opnemen, door een e-mail sturen naar info@betavak-nlt.nl. Vragen zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden, uiterlijk binnen 3 werkdagen.

Inschrijving voor de nationale conferentie vindt plaats via de moduledatabase voor leden) en via de website van Vereniging NLT door het volledig invullen en inzenden van het inschrijfformulier. U krijgt direct een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Op door u verstrekte gegevens is de privacyverklaring van de vereniging van toepassing.
Bij inschrijving gaat u een betalingsverplichting aan. Op de aangegane overeenkomst is een bedenktermijn van 14 dagen van toepassing; u kunt uw inschrijving zelf wijzigen tot aan de uiterlijke sluitingsdatum. De factuur ontvangt u per mail na afloop van de conferentiedag. Betaling geschied door overboeking o.v.v. het factuurnummer. Bij niet betalen ontvangt u twee maal een herinnering, waarna de vereniging kan besluiten een incassobureau in te schakelen om de verschuldigde kosten te innen. 
Ongeveer een week voor aanvang van de nascholing ontvangt u de meest recente informatie. Bij aanvang van de nascholing ontvangt u gepersonaliseerde informatie over het verloop van uw conferentiedag. Aan het einde van de conferentie ontvangt u een evaluatieformulier. Bij inlevering van uw badge en het formulier ontvangt u een bijpassend presentje.

Annulering door deelnemer:
Als deelnemer heeft u het recht deelname aan de activiteit te annuleren zonder opgaaf van redenen. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden.
Annuleren kan via e-mail aan info@betavak-nlt.nl. Annulering tot aan de sluitingsdatum van inschrijving is kosteloos. Bij annulering op een tijdstip na de sluitingsdatum bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Wel kunt u zich, tot op het moment van aanvang van de nascholing, kosteloos laten vervangen door een collega die zich niet apart had ingeschreven. Dit dient voor aanvang te worden doorgegeven aan de organisatie.

Annulering of wijziging door Vereniging NLT:
Vereniging NLT behoudt zich het recht voor de conferentie te annuleren, uit te stellen of te verplaatsen naar een andere locatie indien daarvoor voldoende redenen aanwezig zijn. De organisatie zal de deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In geval van annulering t.g.v. te weinig inschrijvingen zal dit uiterlijk een week voor aanvang van de conferentiedag bekend worden gemaakt. In het geval van overmacht is het mogelijk dat de nascholing korter van tevoren wordt geannuleerd (bijvoorbeeld bij afgekondigde maatregelen van de overheid). Bij datum- of locatiewijziging kan de deelnemer kosteloos annuleren indien de datum of locatie niet schikt.

Vereniging NLT heeft het recht inhoudelijke wijzigingen door te voeren in het programma indien daartoe voldoende redenen zijn. Ook sprekers/ werkproepleiders kunnen zo nodig vervangen worden. In deze gevallen zal de organisatie alles in het werk stellen om de kwaliteit van het programma te waarborgen. Deelnemers zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de wijziging.

Copyright en eigendomsrecht:
Het auteurs- en eigendomsrecht van lesmateriaal gebruikt bij de conferentie ligt bij de vereniging, tenzij het lesmateriaal betreft dat specifiek in opdracht van externe partijen is ontwikkeld. In dat geval liggen de rechten bij de auteur van het materiaal.

Klachten:
Een klacht betreffende de conferentiedag kan door de deelnemer schriftelijk of per e-mail worden gestuurd aan het bureau nlt.
Eventuele klachten worden volgens de klachtenregeling van de vereniging afgehandeld.

Klachtenregeling

Vereniging NLT doet haar uiterste best de kwaliteit van de nascholingsdag hoog te houden en heeft daarbij de feedback van deelnemers nodig. Evaluaties worden geanalyseerd en indien daar aanleiding toe is worden maatregelen genomen om de diensten betreffende het aanbod te verbeteren.

Als een deelnemer onverhoopt een klacht heeft over de inhoud, kan hij/zij deze klacht indienen door een e-mail met een heldere beschrijving van de klacht te sturen naar info@betavak-nlt.nl. Ontvangst van de klacht wordt binnen drie werkdagen per e-mail bevestigd door bureau nlt. De klacht wordt behandeld door een klachtencommissie bestaande uit een onafhankelijke voorzitter in de persoon van Harrie Eijkelhof (H.M.C.Eijkelhof@uu.nl), aangevuld met mw. Lies Kouer (bureau nlt) en Pieter Hogenbirk (voorzitter Vereniging NLT). De klachtencommissie zal zo nodig contact opnemen met de klager met het verzoek de klacht toe te lichten. Eventuele betrokkenen zullen op de hoogte worden gesteld van de klacht en de gelegenheid krijgen de klachtencommissie te informeren. De klachtencommissie vormt een oordeel, besluit eventueel tot te nemen maatregelen, en zal de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht hiervan op de hoogte stellen. Als er langere tijd nodig is om de klacht af te handelen zal de klager daarvan op de hoogte worden gesteld, waarbij een indicatie gegeven wordt van de termijn waarop uitsluitsel verwacht kan worden.

Beroepsmogelijkheid
Indien klager niet tevreden is over de uitkomst van de klachtbehandeling bestaat een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke commissie conform het huishoudelijk reglement. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en tot een jaar na afhandeling bewaard in een klachtenregister.

Deze klachtenprocedure is op 17 september 2020 in werking getreden.