FAQ

Wij hebben de belangrijkste vragen voor u op een rijtje gezet.

1. Wat doet de Vereniging NLT?

De vereniging voert de volgende taken en activiteiten uit voor het behoud van nlt als kwalitatief hoogwaardig vak:

 • Beheer, onderhoud, vernieuwing en hercertificering van bestaande modules;
 • Onderhoud van een vakwebsite;
 • Organisatie van de jaarlijkse landelijke nlt-conferentie;
 • Onderhouden van contacten met en afstemmen van de activiteiten door de regionale vaksteunpunten nlt;
 • Onderhouden van contacten met de nlt-ambassadeurs;
 • Belangenbehartiging voor het vak bij o.a. Ministerie van OCW, lerarenopleidingen, vakverenigingen, universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven;
 • Stimuleren van de verdere ontwikkeling van nlt, o.a. door het (laten) doen van (evaluatie)onderzoek.

De volgende taken worden exclusief voor de leden uitgevoerd:

 • Nieuwe modules worden ontwikkeld en gecertificeerd;
 • De besloten database wordt onderhouden met de nieuwste versies van de bestaande modules, nieuwe modules en docentenhandleidingen;
 • Toegang wordt verleend tot de besloten database, waarin ook staan: toetsen, een tool om het nlt-curriculum zodanig samen te stellen dat het voldoet aan het examenprogramma en een prikbord;
 • Speciale professionaliseringsactiviteiten worden opgezet voor docenten, coördinatoren en TOA’s, zoals onderlinge audits, docentontwikkelteams en excursies;
 • Een landelijk netwerk van nlt-scholen wordt onderhouden t.b.v. informatie-uitwisseling, kennisdeling, onderlinge ondersteuning en deskundigheidsbevordering;
 • Informatie wordt verstrekt over alle relevante ontwikkelingen m.b.t. nlt via o.a. een verenigingswebsite en een nieuwsbrief;
 • Een landelijk informatiepunt wordt beheerd waar leden terecht kunnen met vragen;
 • Korting op de landelijke conferentie nlt.

2. Waarom is zo'n vereniging nodig?

Zonder Vereniging NLT …

 • worden de bestaande nlt modules niet langer onderhouden, waardoor de actualiteit van de modules niet langer gegarandeerd blijft;
 • worden er geen nieuwe nlt modules ontwikkeld en gecertificeerd, waardoor nieuwe actuele ontwikkelingen niet naar modules kunnen worden vertaald;
 • wordt er geen jaarlijkse landelijke nlt-conferentie meer georganiseerd;
 • is er geen instantie die primair de belangen van nlt behartigt: zonder 'natuurlijke eigenaar' van het vak nlt, is het voor andere partijen niet duidelijk met wie overlegt moet worden over nlt; we denken bijvoorbeeld aan belangenbehartiging (o.a. bij het ministerie van OCW), maar ook aan ontwikkelingen zoals #onderwijs2032, waar nlt als voorbeeld wordt aangehaald.

3. Waarom zou je als school lid moeten worden van de Vereniging NLT?

1. Omdat je als school nlt aanbiedt en het belangrijk vindt om actueel te blijven.

2. Omdat nlt een waardevol keuzevak is voor je leerlingen, maar ook omdat nlt het bèta-onderwijs van je school in z'n geheel versterkt:

 • vanwege het nlt-team waarin docenten van verschillende bètavakken met elkaar samenwerken en uitwisselen;
 • vanwege nlt als motor / proeftuin voor onderwijsontwikkeling in alle bètavakken (brede bèta-ontwikkeling).

3. Omdat je als school die nlt aanbiedt, wilt profiteren van de activiteiten die de vereniging exclusief voor leden onderneemt.

De volgende taken worden exclusief voor de leden uitgevoerd:

 • Nieuwe modules worden ontwikkeld en gecertificeerd;
 • De besloten database wordt onderhouden met de nieuwste versies van de bestaande modules, nieuwe modules en docentenhandleidingen;
 • Toegang wordt verleend tot de besloten database, waarin ook staan: toetsen, een tool om het nlt-curriculum zodanig samen te stellen dat het voldoet aan het examenprogramma en een prikbord;
 • Speciale professionaliseringsactiviteiten worden opgezet voor docenten, coördinatoren en TOA’s, zoals onderlinge audits, docentontwikkelteams en excursies;
 • Een landelijk netwerk van nlt- scholen wordt onderhouden t.b.v. informatie-uitwisseling, kennisdeling, onderlinge ondersteuning en deskundigheidsbevordering;
 • Informatie wordt verstrekt over alle relevante ontwikkelingen m.b.t. nlt via o.a. een verenigingswebsite en een nieuwsbrief;
 • Een landelijk informatiepunt wordt beheerd waar leden terecht kunnen met vragen;
 • Korting op de nationale conferentie nlt.

4. Omdat je als school die nlt aanbiedt, mee wilt praten en mee wilt beslissen over de toekomst van nlt.
Het gaat dan om vragen als: hoe bewaken we de kwaliteit, op welke gebieden willen we dat er modules ontwikkeld worden, tegen welke knelpunten lopen we aan en hoe zouden die met hulp van andere scholen aangepakt kunnen worden, etc.

5. Omdat je als school die nlt aanbiedt belang hecht aan netwerkvorming en uitwisseling met andere scholen/ docenten die dat ook doen.
De Vereniging NLT biedt een natuurlijk platform, leden van deze vereniging vormen een netwerk, waarvan je als lid direct gebruik kunt maken.

6. Omdat scholen af willen van een teveel aan inmenging uit Den Haag en streven naar 'regelluwte'. Lidmaatschap van de Vereniging NLT sluit daar naadloos op aan: niet in Den Haag, maar op de scholen (verenigd in de Vereniging) wordt besproken wat er moet gebeuren en ook wat er niet hoeft te gebeuren.

7. Omdat je als school die nlt aanbiedt duidelijk wilt maken dat de kwaliteit van dit schoolexamenvak op jouw school gewaarborgd is.
Nlt is een schoolexamenvak. Dat biedt vele voordelen (zoals de keuzemogelijkheden binnen het curriculum), maar het vraagt ook om extra maatregelen om richting schoolleiding, ouders, inspectie, etc. te laten zien dat de kwaliteit gewaarborgd is. Lidmaatschap van de Vereniging betekent dat de school de kwaliteit van nlt belangrijk vindt en maakt het eenvoudiger om te laten zien dat aan deze kwaliteit gewerkt wordt (bijv. via onderlinge audits en via de door de Stuurgroep opgestelde kwaliteitscriteria, die in elk geval in eerste instantie door het Verenigingsbestuur zullen worden overgenomen).

8. Omdat je, als lid van de Vereniging NLT, docenten kunt laten mee-ontwikkelen aan nlt-modules of deel kunt laten nemen aan werkgroepen, waarvoor de school of de docent dan een vergoeding vanuit de vereniging ontvangt.
De Vereniging NLT zal diverse activiteiten ontwikkelen, waarbij de inzet van docenten nodig is. Deze activiteiten worden gefinancierd uit het Verenigingsbudget, de scholen waar de docenten van afkomstig zijn zullen dus een vergoeding krijgen voor de inzet van hun docenten. Bovendien zal deze inzet altijd zo vormgegeven worden, dat er ook sprake is van professionalisering van de docenten via de verenigingsactiviteiten. Scholen die lid zijn van de Vereniging NLT krijgen voorrang bij het aanmelden van docenten voor verenigingsactiviteiten. Actieve scholen zullen dus de investering (contributie) vaak deels terug kunnen verdienen via deelname van docenten aan ontwikkelnetwerken en werkgroepen of als testschool voor nieuwe modules.

Ten slotte:
9. omdat je als school die nlt aanbiedt, inziet dat de Vereniging onmisbaar is voor het voortbestaan van nlt en je de mede-verantwoordelijkheid daarvoor niet uit de weg wilt gaan.

4. Hoe zit het met de contributie van 1500 euro?

Op de Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks de contributie voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. Leden beslissen dus zelf mee over de hoogte van de contributie.

Bij het vaststellen van de contributie voor 2016 is uitgegaan van een benodigd budget van 200.000 euro per jaar (gebaseerd op ervaringen uit de afgelopen jaren, toen was het budget hoger, nl. 300.000 euro per jaar, maar de Vereniging maakt minder onkosten op het gebied van o.a. personeelskosten). Ervan uitgaande dat in het eerste jaar ongeveer 2/3 van alle geregistreerde nlt-scholen lid worden, komt de contributie uit op 1500 euro per school per jaar.

4A. Waar wordt het geld voor gebruikt?

Op de Algemene Ledenvergadering wordt een begroting (en in de daaropvolgende jaren ook een jaarafrekening) gepresenteerd aan de leden.

Ruim 75% van de inkomsten worden gebruikt voor ontwikkelactiviteiten die direct ten goede komen aan de leden: module-ontwikkeling, professionaliseringsactiviteiten, onderhoud en verdere ontwikkeling van de module-database, etc. Deels gebeurt dit via het bureau nlt, dat start met een bemensing van 0,4 fte en de vaksteunpunten, maar ook de leden zelf kunnen meewerken aan activiteiten en daarvoor een vergoeding ontvangen.

De Vereniging zal daarnaast actief op zoek gaan naar donoren en subsidies om de lasten voor de leden te verlagen en/of de activiteiten voor de leden uit te breiden.

4B. Ontstijgt 1500 euro het vaksectiebudget?

Gezien de activiteiten die de Vereniging onderneemt is het niet realistisch om de contributie van de Vereniging te vergelijken met of te vergoeden uit het vaksectiebudget voor nlt.
De schoolleiders van scholen die we gesproken hebben tijdens de veldraadpleging over de oprichtingsplannen gaven aan dat zij de contributie gingen vergoeden uit een combinatie van het boekengeld en het professionaliseringsbudget.

De reikwijdte van het lidmaatschap van de Vereniging is groter dan alleen nlt.
Via nlt profiteren alle bètavakken op school van het lidmaatschap: delen van nlt-modules worden vaak bij andere vakken of in projectweken gebruikt, nlt-docenten zijn ook vakdocenten dus professionaliseringsactiviteiten voor nlt hebben ook weerslag op de andere vakken; de samenwerking van nlt-docenten in een docenteam draagt ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs in de monovakken (o.a. door betere afstemming).

4C. Waarom moeten alle scholen hetzelfde betalen? Waarom krijgen kleine scholen of scholen met weinig leerlingen voor nlt geen korting?

Tijdens de veldraadpleging over de oprichtingsplannen is met schoolleiders gesproken over de mogelijkheid van gedifferentieerde contributie. De schoolleiders die we gesproken hebben raadden dit af o.a. om de verschillende redenen:

 • Het is moeilijk te beslissen op grond waarvan gedifferentieerd zou moeten worden: grootte van de school, financiële situatie van de school, aantal leerlingen dat nlt heeft, aantal leerlingen met een N-profiel, schoolniveaus waarop nlt wordt aangeboden, etc. Met alles rekening houden kan niet, als je met het ene wel en het andere niet rekening houdt, blijft de eventuele ongelijkheid bestaan.
 • De ledenadministratie wordt ingewikkeld, wat meer administratiekosten/tijd met zich meebrengt, waardoor er minder tijd/geld overblijft om te doen waar de vereniging voor bedoeld is.
 • Als sommige scholen minder betalen, moeten andere ook meer betalen (om te kunnen doen wat je wilt doen), dan zou dus het nominale contributiebedrag nog verder omhoog gaan, waardoor weer meer scholen zouden kunnen beslissen om geen lid te worden.

Op grond van de veldraadpleging is besloten om de contributie voor iedereen gelijk te maken. Echter, ook hier geldt: de leden beslissen.

Als veel leden vinden dat er een systeem van differentiatie in de contributie moet komen, kan een voorstel hierover ontwikkeld en in de ALV ingebracht worden. Differentiatie betekent dan natuurlijk ook dat er scholen meer gaan betalen of voldoende andere subsidies worden aangeboord, tenzij het totaal aantal leden groot genoeg wordt, zodat de contributie omlaag kan.

5. Hoe kan ik maatwerk aanbieden voor leerlingen die een overstap maken van 5 havo naar 5 vwo?

Onder de leden van Vereniging NLT speelt het onderwerp ‘overstappers’ al enige tijd. Een leerling(e) komt nieuw op school in 5V na een havodiploma op een ander school te hebben behaald, of stapt binnen de school over van havo naar vwo en wenst het vak nlt op te nemen in het examenpakket.

Hoe zorg je ervoor dat er, ondanks een verkorte opleiding, toch een dekkend examenprogramma voor die leerling(e) die een overstap maakt ontstaat?

Een paar mogelijkheden op een rijtje:

- Een leerling(e) haalt een module van 4V zelf in, zodat tezamen met de modules van 5 en 6V er wel een volledige dekking in het examenprogramma ontstaat.

- Een leerling(e) kiest een extra module uit die aansluit bij een beoogde vervolgopleiding, zodat tezamen met de modules van 5 en 6V er wel een volledige dekking in het examenprogramma ontstaat.

- De moduledatabase biedt de mogelijkheid om een vrije module toe te voegen aan het schoolexamen. Van eventueel gevolgde havo-modules kunnen soms havo-examendomeinen omgezet worden naar vwo-examendomeinen en zo meegeteld worden voor het vwo-schoolexamen.

- Als vrije module kan ook een andere (niet nlt-) lesmodule of een PWS gewaardeerd worden volgens de onderstaande examendomeinen.

6. Is er een stappenplan voor het invoeren van nlt?

Om je een beetje op weg te helpen staat hieronder een stappenplan dat enig houvast kan bieden bij het invoeringstraject.

Stap 1

Bepaal met de vaksectie aan de hand van de kwaliteitsmonitor jullie startsituatie. De kwaliteitsmonitor helpt om gericht in kaart te brengen welke factoren al op orde zijn en welke aspecten nog aandacht behoeven.

Stap 2

Meld de school aan als lid van de Vereniging NLT middels retour zenden van het ondertekende inschrijfformulier.

Stap 3

Jullie vaksectie krijgt toegang tot de moduledatabase, waarin alle docentenmaterialen van de gecertificeerde modules voor havo en vwo te vinden zijn. Daarnaast krijg je toegang tot toetsmaterialen en allerlei onersteunende bestanden. Uiteraard spreekt voor zich dat deze materialen afgeschermd zijn en ook dienen te blijven. Andere leden in het land zouden het zeer hinderlijk vinden als er online docenten- en/of toets-materiaal beschikbaar komt; dit is geenszins de bedoeling.

Stap 4

De vaksectie bepaalt een leerlijn van modules voor havo en vwo en voert deze lijst in in het module overzichtscentrum (onderdeel van de moduledatabase). Daarmee kan je als vaksectie controleren of de voorgestelde sequentie van modules het examenprogramma dekt (of niet).

Stap 5

Verdere verdieping bij invoering kan je lezen op onze website.

Lid worden?

Leden van de vereniging NLT hebben toegang tot de database met lesmodules en diverse nascholingen

Ik word lid >