Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst betreffende deelname aan de nationale conferentie. Voor vragen over de nationale conferentie kunt u met het bureau nlt contact opnemen, door een e-mail sturen naar info@betavak-nlt.nl. Vragen zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden, uiterlijk binnen 3 werkdagen.

Inschrijving voor de nationale conferentie vindt plaats via de moduledatabase voor leden) en via de website van Vereniging NLT door het volledig invullen en inzenden van het inschrijfformulier. U krijgt direct een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Op door u verstrekte gegevens is de privacyverklaring van de vereniging van toepassing.
Bij inschrijving gaat u een betalingsverplichting aan. Op de aangegane overeenkomst is een bedenktermijn van 14 dagen van toepassing; u kunt uw inschrijving zelf wijzigen tot aan de uiterlijke sluitingsdatum. De factuur ontvangt u per mail na afloop van de conferentiedag. Betaling geschied door overboeking o.v.v. het factuurnummer. Bij niet betalen ontvangt u twee maal een herinnering, waarna de vereniging kan besluiten een incassobureau in te schakelen om de verschuldigde kosten te innen. 
Ongeveer een week voor aanvang van de nascholing ontvangt u de meest recente informatie. Bij aanvang van de nascholing ontvangt u gepersonaliseerde informatie over het verloop van uw conferentiedag. Aan het einde van de conferentie ontvangt u een evaluatieformulier. Bij inlevering van uw badge en het formulier ontvangt u een bijpassend presentje.

Annulering door deelnemer:
Als deelnemer heeft u het recht deelname aan de activiteit te annuleren zonder opgaaf van redenen. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden.
Annuleren kan via e-mail aan info@betavak-nlt.nl. Annulering tot aan de sluitingsdatum van inschrijving is kosteloos. Bij annulering op een tijdstip na de sluitingsdatum bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Wel kunt u zich, tot op het moment van aanvang van de nascholing, kosteloos laten vervangen door een collega die zich niet apart had ingeschreven. Dit dient voor aanvang te worden doorgegeven aan de organisatie.

Annulering of wijziging door Vereniging NLT:
Vereniging NLT behoudt zich het recht voor de conferentie te annuleren, uit te stellen of te verplaatsen naar een andere locatie indien daarvoor voldoende redenen aanwezig zijn. De organisatie zal de deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In geval van annulering t.g.v. te weinig inschrijvingen zal dit uiterlijk een week voor aanvang van de conferentiedag bekend worden gemaakt. In het geval van overmacht is het mogelijk dat de nascholing korter van tevoren wordt geannuleerd (bijvoorbeeld bij afgekondigde maatregelen van de overheid). Bij datum- of locatiewijziging kan de deelnemer kosteloos annuleren indien de datum of locatie niet schikt.

Vereniging NLT heeft het recht inhoudelijke wijzigingen door te voeren in het programma indien daartoe voldoende redenen zijn. Ook sprekers/ werkproepleiders kunnen zo nodig vervangen worden. In deze gevallen zal de organisatie alles in het werk stellen om de kwaliteit van het programma te waarborgen. Deelnemers zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de wijziging.

Copyright en eigendomsrecht:
Het auteurs- en eigendomsrecht van lesmateriaal gebruikt bij de conferentie ligt bij de vereniging, tenzij het lesmateriaal betreft dat specifiek in opdracht van externe partijen is ontwikkeld. In dat geval liggen de rechten bij de auteur van het materiaal.

Klachten:
Een klacht betreffende de conferentiedag kan door de deelnemer schriftelijk of per e-mail worden gestuurd aan het bureau nlt.
Eventuele klachten worden volgens onderstaande klachtenregeling van de vereniging afgehandeld.

Privacy Verklaring

De Vereniging NLT gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar leden en overige betrokkenen. Hieronder vind je hoe wij de gegevens van onze leden verzamelen en hoe wij ze vervolgens gebruiken. Overige betrokkenen schrijven zich via deze website in voor onze nieuwsbrief en geven daarmee toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief (5 keer per jaar) en uitnodigingen voor onze bijeenkomsten.

Toelichting op het verstrekken van persoonsgegevens leden

Lidmaatschap van de Vereniging NLT is bedoeld voor scholen. De scholen verstrekken persoonsgegevens van hun medewerkers aan de Vereniging NLT.

Vereniging NLT is te kwalificeren als ontvanger van de persoonsgegevens van medewerkers die u aan ons doorgeeft. Vereniging NLT verwacht dat medewerkers aan de betrokkenen kenbaar maakt dat zij de persoonsgegevens met Vereniging NLT delen. Medewerker dienen het bevoegd gezag van de organisatie die zij vertegenwoordigen op de hoogte stellen van het verstrekken van persoonsgegeven aan de Vereniging NLT.

Het gaat om de volgende categorieën persoonsgegevens van de geregistreerde personeelsleden van uw school als lid van de Vereniging NLT:

 • contactgegevens: email adres
 • persoonsgegevens: naam
 • aanstelling gegevens: functie en rol binnen de school
 • functionele gegevens: inlognaam
 • digitale sporen: ip-adres, locatie, surfgedrag op moduledatabase

Ook de vaksteunpunten nlt zijn te kwalificeren als ontvangers van persoonsgegevens. Zij ontvangen de volgende gegevens via de Vereniging NLT:

 • persoonsgegevens: naam
 • aanstelling gegevens: functie

Toelichting op het gebruik van persoonsgegevens leden

De Vereniging NLT bewaart, verwerkt en gebruikt de schoolgegevens van haar leden en de persoonsgegevens van de individuele medewerkers voor de volgende doeleinden:

Gebruik binnen module-database

 • Toegang tot moduledatabase die alleen voor leden beschikbaar is;
 • Raadpleging van gebruikers over ervaringen met lesmodules nlt, docentenhandleidingen en toetsen;
 • Informatie over activiteiten en modules van Vereniging NLT via moduledatabase;
 • Informatie-voorziening door vaksteunpuntcoördinatoren middels prikbord en mails;
 • Facturatie van contributie en inschrijving voor de nationale conferentie nlt;

Gebruik binnen e-mailprogramma mail-chimp

 • Versturen van een nieuwsbrief via het e-mailprogramma mail-chimp;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten, zoals nationale conferentie nlt en jaarvergadering via het e-mailprogramma mail-chimp;

Voor meer informatie over de A.V.G, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over deze tekst en de bijbehorende verklaring kunt u contact met ons opnemen via info@verenigingnlt.nl

CRKBO geregistreerde instelling

Vereniging NLT is een CRKBO geregistreerde instelling.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten.

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Vereniging NLT heeft voor de bijscholingsfunctie van de jaarlijkse nationale conferentie deze registratie uit laten voeren. Hierdoor is deze scholingsactiviteit voor deelnemers vrijgesteld van belasing op de toegevoegde waarde.

Klachtenregeling

Vereniging NLT doet haar uiterste best de kwaliteit van de nascholingsdag hoog te houden en heeft daarbij de feedback van deelnemers nodig. Evaluaties worden geanalyseerd en indien daar aanleiding toe is worden maatregelen genomen om de diensten betreffende het aanbod te verbeteren.

Als een deelnemer onverhoopt een klacht heeft over de inhoud, kan hij/zij deze klacht indienen door een e-mail met een heldere beschrijving van de klacht te sturen naar info@verenigingnlt.nl. Ontvangst van de klacht wordt binnen drie werkdagen per e-mail bevestigd door bureau nlt. De klacht wordt behandeld door een commissie bestaande uit Edgar de Wit (organisator), aangevuld met mw. Annelies Stokhof-Brakshoofden (bureau nlt) en Pieter Hogenbirk (voorzitter Vereniging NLT). De commissie zal zo nodig contact opnemen met de klager met het verzoek de klacht toe te lichten. Eventuele betrokkenen zullen op de hoogte worden gesteld van de klacht en de gelegenheid krijgen de commissie te informeren. De commissie vormt een oordeel, besluit eventueel tot te nemen maatregelen en zal de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht hiervan op de hoogte stellen. Als er langere tijd nodig is om de klacht af te handelen zal de klager daarvan op de hoogte worden gesteld, waarbij een indicatie gegeven wordt van de termijn waarop uitsluitsel verwacht kan worden.

Beroepsmogelijkheid
Indien klager niet tevreden is over de uitkomst van de klachtbehandeling bestaat een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke klachtencommissie conform artikel A-9d van het huishoudelijk reglement. Deze klachtencommissie zal bijeen geroepen worden zodra de klager het bestuur via een bericht aan secretariaat@verenigingnlt.nl laat weten dat hij/zij niet akkoord gaat met de uitkomst die hem/haar door de commissie die de klacht behandeld had is medegedeeld. De onafhankelijk van de Vereniging handelende persoon, prof. dr. H.M.C.Eijkelhof (H.M.C.Eijkelhof@uu.nl) stelt hierop naar eigen inzicht een commissie samen, rekening houdend met de aard van de klacht. Alle klachten en uitkomsten worden vertrouwelijk behandeld en tot een jaar na afhandeling bewaard in een klachtenregister.

Deze klachtenprocedure is op 7 oktober 2020 in werking getreden.