Visie en doelen

De hoofddoelstellingen van nlt zijn:

 • de aantrekkelijkheid van het bètaonderwijs te verhogen, om de instroom in bèta en technologiestudies te vergroten;
 • de samenhang tussen de verschillende bètavakken te versterken.

Om deze doelstellingen te bereiken heeft nlt een eigen identiteit. Het vak onderscheidt zich van de 'monovakken' aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde op vier kenmerken. Deze kenmerken vormen 'de aard van nlt'.

Het gaat om:

 • Interdisciplinariteit.
  Leerlingen ervaren dat veel natuurwetenschappelijke en technologische vraagstukken een interdisciplinaire aanpak en samenwerking vragen.
 • Studie- en beroepscontext.
  Leerlingen krijgen een beter beeld van de praktijk van studie of beroep.
 • De rol die technologie speelt in natuurwetenschap.
  Leerlingen ondervinden de wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie, dat wil zeggen de bijdrage van technologie aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis én de bijdrage van nieuwe wetenschappelijke kennis aan de vooruitgang in technologie.
 • De rol die de taal van de wiskunde speelt in natuurwetenschap.
  Leerlingen ervaren hoe wiskunde wordt gebruikt binnen natuurwetenschap en technologie, zij leren wiskunde kennen als taal van de natuurwetenschap.

Verdere doelstellingen

Als doelen van nlt zijn geformuleerd:

 • verbreding en verdieping die in de examenprogramma’s van de monovakken niet of nauwelijks mogelijk is;
 • leerlingen oriënteren op een breed spectrum van vervolgstudies en beroepen, bijv. medische wetenschappen, gezondheidszorg, natuurkunde, chemische technologie, aardwetenschappen, levenswetenschappen, elektrotechniek, fysiotherapie, (werktuig)bouwkunde, civiele techniek, biomedische technologie
 • leerlingen het belang van interdisciplinaire samenhang laten zien in de ontwikkeling van de wetenschap en technologie; immers veel wetenschappelijke vragen en praktijkproblemen vragen om kennis uit verschillende disciplines
 • bèta-onderwijs in de tweede fase beter laten aansluiten op nieuwe ontwikkelingen in samenleving, wetenschap en technologie in wisselwerking met het hoger onderwijs, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven
 • meer keuzemogelijkheden te bieden voor docenten en leerlingen binnen het bètaonderwijs op school, aansluitend op de expertise van docenten, de interesse van leerlingen en de mogelijkheden die de regio biedt (bijvoorbeeld vanwege aanwezige instituten en bedrijven)

bij te dragen aan de permanente innovatie van het onderwijs in de bètavakken: nlt-modules kunnen op den duur bijv. geheel of gedeeltelijk in profiel(keuze)vakken opgenomen worden.

Statuten en Huishoudelijk reglement

De Verenging NLT bestaat sinds 2016 en werkt aan het behoud en ontwikkeling van het vak nlt. Zij ondersteunt haar leden bij het geven en doorontwikkelen van het vak nlt. In de statuten en het huishoudelijk reglement staat hierover het e.e.a. vastgelegd. Ze zijn hieronder te vinden.

Ieder jaar organiseert de Vereniging een ALV voor haar leden, waar in de mogelijkheid bestaat mee te denken met het beleid van de Vereniging.