Het examenvak nlt invoeren

Waarom zou je op school nlt willen invoeren? Omdat het je op school een zeer inspirerende, vakoverstijgende, enthousiaste samenwerking oplevert.

Hieronder lees je meer over argumenten van andere scholen en docenten om tot invoering over te gaan.

Argumenten voor invoering

Teamwork en interdisciplinariteit

 • Wij willen graag als school teamwork stimuleren. Meer projecten met verschillende vakken, juist ook al in de bovenbouw. Het vak nlt biedt die mogelijkheid, dit vak moet door een team worden gegeven.
 • Ik wil als docent aan mijn leerlingen laten zien dat veel vraagstukken interdisciplinair van aard zijn en alleen opgelost kunnen worden door kennis van verschillende vakken in te zetten.

Doorstroom naar vervolgonderwijs

 • We willen graag als school de contacten met het vervolgonderwijs verstevigen. Met de invoering van nlt krijgen en/of onderhouden we deze contacten.
 • Als we de leerlingen beter willen voorbereiden op het vervolgonderwijs, moeten we ook weten welke eisen er gesteld worden aan onze leerlingen. Contacten met vervolgonderwijs geven ons daar zicht op.
 • We willen als school graag laten zien welke mogelijkheden er zijn in het vervolgonderwijs en daarna met bèta en techniek. Nlt geeft aan welke mogelijkheden er met de exacte vakken zijn en laat leerlingen zien waarom het nuttig is om voor deze vakken te kiezen.

Stimuleren van bèta-onderwijs

 • We willen ons als school meer profileren in de exacte richting.
 • We willen als school graag dat er méér leerlingen kiezen voor de exacte vakken en/of profielen.
 • We willen als school een zo breed mogelijk pakket aanbieden. Dus ook nlt.
 • Ik zie als docent dat leerlingen enthousiast reageren op toepassingen binnen mijn vakgebied.
 • Ik vind het als docent belangrijk om de nieuwsgierigheid van mijn leerlingen te prikkelen.

Docentontwikkeling

 • Ik wil graag met collega's uit verschillende vakgebieden iets nieuws gaan doen en leren van hun vakkennis.
 • Ik wil graag meer inspelen op actuele toepassingen op mijn eigen vakgebied.

Besluit u op grond van deze of andere argumenten om nlt in te voeren, word lid van de Vereniging NLT.

richtlijnen voor invoering

Leden van de Vereniging NLT:

 1. bieden nlt aan als examenvak;
 2. zijn op de hoogte van de richtlijnen en geven inzage in de mate waarin ze daaraan voldoen en aan de hand van actuele gegevens in de moduledatabase;
 3. zijn bereid deel te nemen aan evaluaties en het op aanvraag testen van lesmodules.

Een school die lid is, verklaart bekend te zijn met de onderstaande richtlijnen. Om kwalitatief goed nlt onderwijs te verzorgen, streven alle nlt-scholen ernaar de volgende richtlijnen, opgesteld door de Stuurgroep NLT, na te komen:

 1. De school heeft een nlt-docententeam, dat verantwoordelijk is voor het vakoverstijgende onderwijs in nlt. Het team bestaat ten minste uit drie docenten met ten minste drie eerstegraadsbevoegdheden (uit ak, bi, na, sk en wi, en zo mogelijk inf) en beschikt gezamenlijk over kennis van het bovenbouw-curriculum voor al deze vakken, of is in staat ontbrekende kennis door anderen aan te laten vullen.
 2. De schoolleiding ondersteunt het team door het in de gelegenheid te stellen onderling te overleggen, buitenschoolse activiteiten te regelen, de landelijke nlt-conferentie te bezoeken, nltnascholing en/of nlt-docentenbijeenkomsten bij te wonen en door het beschikbaar stellen van een aantal uren aan het docententeam voor niet lesgebonden nlt-taken.
 3. Het team geeft gezamenlijk vorm aan het vakoverstijgende nlt-onderwijs: leerlingen in een jaarlaag ervaren dat hun nlt-onderwijs door meerdere docenten wordt verzorgd.
 4. Het nlt-team werkt met gecertificeerde nlt-modules voor minimaal 75% van de nlt-studielast (dus minimaal 6 gecertificeerde modules voor havo en 8 voor vwo).
 5. Het nlt-schoolexamen bestaat uit een combinatie van zowel schriftelijke toetsen (proefwerken) als een variëteit aan andersoortige toetsen (bijv. verslagen, ontwerpen, presentaties, portfolio, etc.), waarin deze beide toetssoorten in het eind-SE-cijfer ieder voor minimaal 25% meewegen.

De Vereniging NLT biedt haar leden schoolnabije ondersteuning aan. Middels dit instrument kan de nlt-school zich spiegelen aan andere leden van de Vereniging.

Stappenplan voor invoering van nlt op school

Stap 1] Oriëntatie en bepaling van startsituatie op school.

- Bepaal met de vaksectie aan de hand van de te downloaden kwaliteitsmonitor jullie startsituatie.

De kwaliteitsmonitor kan dienen om in kaart te brengen welke factoren al op orde zijn en welke aspecten nog aandacht behoeven. Dit school-eigen document kan een heel nuttig instrument zijn om als schoolleiding met het docententeam te bespreken.

- Daarnaast zijn er drie katernen over didactiek gepubliceerd die waardevol kunnen zijn bij de oriëntatie op invoering. Er is een katern verschenen over 'De aard van nlt', over 'leerlijnen binnen nlt' en over 'teamteaching'. Verspreid deze downloads gerust onder je collega's! De katernen zijn bedoeld om een gedegen visie te ontwikkelen bij het opzetten van nlt.

- In de bijlage <tips_vanuit_de_schoolpraktijk> tref je ook nuttige informatie aan.

Stap 2] Aanmelden als lid-school van Vereniging NLT.

Meldt de school t.z.t. aan als lid van de Vereniging NLT middels ondertekening van een inschrijfformulier .

Het lidmaatschap is vastgesteld op €1500,- per jaar en loopt boekoudkundig per kalenderjaar.

Voordelen van het lidmaatschap:

- de geregistreerde docenten, toa's en schoolleiders van de school ontvangen 100 euro korting per persoon bij inschrijving van onze jaarlijkse nationale conferentie,

- de geregistreerde docenten, toa's en schoolleiders hebben toegang tot alle digitale, meest recente versies van les-, toets- en docentmaterialen,

- de school heeft stemrecht bij de algemene ledenvergadering en kan daarmee invloed uitoefenen op de koers van de Vereniging NLT,

- betrokken geregistreerde docenten, toa's en schoolleiders worden direct geïnformeerd over activiteiten van de Vereniging NLT,

- de school heeft toegang tot het moduleoverzichtscentrum waar het pta gecontroleerd wordt op geldigheid van het examenprogramma,

- leden kunnen zich aanmelden voor schoolnabije ondersteuning, waarbij er vele tips en tops besproken worden en de school flink ondersteund wordt,

- leden van de Vereniging kunnen voor hun leerlingen een certificaat aanmaken op basis van de ingevulde gegevens in het moduleoverzichtcentrum. Dit certificaat kan uw leerlingen helpen bij de toelating tot hun gewenste vervolgopleiding.

Stap 3] Toegang tot moduledatabase.

Zodra wij het inschrijfformulier retour hebben ontvangen, zal de school en de collega's van school toegang worden geven tot de moduledatabase. De vaksectie krijgt toegang tot de moduledatabase, waarin alle docentenmaterialen van de 56 gecertificeerde modules voor het vwo en de 29 modules voor het havo te vinden zijn. Daarmee is toegang tot toetsmaterialen en allerlei andere bestanden geregeld. Uiteraard spreekt voor zich dat deze materialen afgeschermd zijn en ook dienen te blijven. Andere leden in het land zouden het zeer hinderlijk vinden als er online docenten- en/of toets-materiaal beschikbaar komt; dit is geenszins de bedoeling.

Stap 4] Leerlijn bepalen.

De vaksectie bepaalt een leerlijn van modules voor havo en/of vwo en voert deze lijst in in het module overzichtscentrum (onderdeel van de module-database). Daarmee kan je (vaksectie) controleren of de voorgestelde sequentie van modules het examenprogramma dekt (of niet). Een toelichting op enkele functionaliteiten van de nlt-moduledatabase vind je <hier>. Lees ter informatie ook het gepubliceerde karten over 'leerlijnen binnen nlt'.

Stap 5] Voorlichten.

Wij beschikken over allerlei informatiemateriaal. De bijlage <Nlt-folder-klas-3> is daar een voorbeeld van.

Verdere verdieping voor voorlichting kan je halen uit de twee toegevoegde powerpoints; deze presentatie is wat technischer, de tweede presentatie is gebaseerd op beelden van het vak.

Wil je t.z.t. meer informatie, voorlichtingsmateriaal als posters of folders ontvangen, schroom niet om dit materiaal aan te vragen via: info@verenigingnlt.nl

We wensen jullie een inspirerende tijd toe en hopen de oriëntatie op nlt op uw school met interesse te volgen.

Lid worden?

Leden van de vereniging NLT hebben toegang tot de database met lesmodules en diverse nascholingen

Ik word lid >