NLT invoeren

Waarom zou u op school nlt willen invoeren? Wij hebben een aantal argumenten van andere scholen en docenten onder elkaar gezet.

Argumenten voor invoering

Teamwork en interdisciplinariteit

 • Wij willen graag als school teamwork stimuleren. Meer projecten met verschillende vakken ook in de bovenbouw. Het vak nlt biedt die mogelijkheid, dit vak moet door een team worden gegeven.
 • Ik wil als docent aan mijn leerlingen laten zien dat veel vraagstukken interdisciplinair van aard zijn en alleen opgelost kunnen worden door kennis van verschillende vakken in te zetten.

Doorstroom naar vervolgonderwijs

 • We willen graag als school de contacten met het vervolgonderwijs verstevigen. Met de invoering van nlt krijgen en/of onderhouden we deze contacten.
 • Als we de leerlingen beter willen voorbereiden op het vervolgonderwijs, moeten we ook weten welke eisen er gesteld worden aan onze leerlingen. Contacten met vervolgonderwijs geven ons daar zicht op.
 • We willen als school graag laten zien welke mogelijkheden er zijn in het vervolgonderwijs en daarna met bèta en techniek. Nlt geeft aan welke mogelijkheden er met de exacte vakken zijn en laat leerlingen zien waarom het nuttig is om voor deze vakken te kiezen.

Stimuleren van bèta-onderwijs

 • We willen ons als school meer profileren in de exacte richting.
 • We willen als school graag dat er méér leerlingen kiezen voor de exacte vakken en/of profielen.
 • We willen als school een zo breed mogelijk pakket aanbieden. Dus ook nlt.
 • Ik zie als docent dat leerlingen enthousiast reageren op toepassingen op mijn vakgebied.
 • Ik vind het als docent belangrijk om de nieuwsgierigheid van mijn leerlingen te prikkelen.

Docentontwikkeling

 • Ik wil graag met collega's uit verschillende vakgebieden iets nieuws gaan doen en leren van hun vakkennis.
 • Ik wil graag meer inspelen op actuele toepassingen op mijn eigen vakgebied.

Besluit u op grond van deze of andere argumenten om nlt in te voeren, word lid van de Vereniging NLT.

richtlijnen voor invoering

Leden van de Vereniging NLT:

 1. bieden nlt aan als examenvak;
 2. zijn op de hoogte van de richtlijnen en geven inzage in de mate waarin ze daaraan voldoen en aan de hand van het visitatie-instrument;
 3. zijn bereid deel te nemen aan evaluaties en het op aanvraag testen van lesmodules.

Een school die lid is, verklaart bekend te zijn met de onderstaande richtlijnen. Om kwalitatief goed nlt onderwijs te verzorgen, streven alle nlt-scholen ernaar de volgende richtlijnen, opgesteld door de Stuurgroep NLT, na te komen:

 1. De school heeft een nlt-docententeam, dat verantwoordelijk is voor het onderwijs in nlt. Het team bestaat ten minste uit drie docenten met ten minste drie eerstegraadsbevoegdheden (uit ak, bi, na, sk en wi) en beschikt gezamenlijk over kennis van het bovenbouw-curriculum voor al deze vakken, of is in staat ontbrekende kennis door anderen aan te laten vullen.
 2. De schoolleiding ondersteunt het team door het in de gelegenheid te stellen onderling te overleggen, buitenschoolse activiteiten te regelen, de landelijke nlt-conferentie te bezoeken, nltnascholing en/of nlt-docentenbijeenkomsten bij te wonen en door het beschikbaar stellen van een aantal uren aan het docententeam voor niet lesgebonden nlt-taken.
 3. Het team geeft gezamenlijk vorm aan het nlt-onderwijs: leerlingen in een jaarlaag ervaren dat hun nlt-onderwijs door meerdere docenten wordt verzorgd.
 4. Het nlt-team werkt met gecertificeerde nlt-modules voor minimaal 75% van de nlt-studielast (dus minimaal 6 gecertificeerde modules voor havo en 8 voor vwo).
 5. Het nlt-schoolexamen bestaat uit een combinatie van zowel schriftelijke toetsen (proefwerken) als een variëteit aan andersoortige toetsen (bijv. verslagen, ontwerpen, presentaties, portfolio, etc.), waarin deze beide toetssoorten in het eind-SE-cijfer ieder voor minimaal 25% meewegen.

De Vereniging NLT biedt haar leden collegiale visitatie aan. Middels dit instrument kan de nlt-school zich spiegelen aan andere leden van de Vereniging.

Lid worden?

Leden van de vereniging NLT hebben toegang tot de database met lesmodules en diverse nascholingen

Ik word lid >